INVESTOR RELATIONS

Invitation to the General Assembly
Invitation to the General Assembly

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu'ndan
Olağan Genel Kurul Davetidir


Sayın Pay Sahiplerimiz,
2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 11:00'da Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri’nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.(*)


Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır.


Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.


Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin İnternet sitesi www.tskbgyo.com.tr'den temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formu ile birlikte Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda Ek-2'deki Vekaletname Örneğinin kullanılması şartı aranmaz.


Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden İzlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.


Faaliyet Raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm denetim raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez adresinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.


Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


Saygılarımızla,
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Hüseyin Tiken Ufuk Bala Yücel Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı
Ekleri: Gündem
Vekaletname Örneği
{*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.