INVESTOR RELATIONS

Invitation to the General Assembly
Invitation to the General Assembly

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu'ndan

Olağan Genel Kurul Davetidir

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.03.2020 Salı günü saat 10:00'da Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri’nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.(*)

Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin işbu Davet Metni ekinden, Şirketimiz merkezinden ve Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresli internet sitesinden temin edebilecekleri örnek vekâletnameyi, vekil tayin etmek istedikleri üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnameye ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, toplantıda kimlik göstermesi gerekecektir. Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden şahsen ve temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda işbu Bilgilendirme Formu ekindeki vekaletname örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri anılan Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi, Bilgilendirme Dokümanı ve işbu Davet Metni ile ilgili diğer tüm belgeler Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez adresinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde, www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

 

Ekleri: Gündem

Vekaletname Örneği

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.