INVESTOR RELATIONS

Invitation to the General Assembly
Invitation to the General Assembly

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Yönetim Kurulu'ndan
2017 Yılı Olağan Genel Kurulunda Ertelenen Maddelere İlişkin 08.06.2018 Tarihinde Yapılacak Genel Kurul Toplantısı Davetidir

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 27.04.2018 tarihinde 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunun 420. Maddesi hükümlerine göre azlığın talebi üzerine ertelenen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08.06.2018 Cuma günü saat 10:00'da Meclisi Mebusan Caddesi Mollabayırı Sokak No.1 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri’nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.(*)

Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren Pay Sahiplerimizin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtası ile katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin işbu Davet Metni ekinden, Şirketimiz merkezinden ve Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresli internet sitesinden temin edebilecekleri örnek vekâletnameyi, vekil tayin etmek istedikleri üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnameye ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 27.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ibraz edilmiş olan vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece, 27.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının devamı niteliğinde olan 08.06.2018 tarihli genel kurul toplantısında da geçerli olup yeni vekaletname ibrazına gerek bulunmamaktadır. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, toplantıda kimlik göstermesi gerekecektir.

Genel Kurul Toplantısına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden şahsen ve temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini durumunda işbu Bilgilendirme Formu ekindeki vekaletname örneğinin kullanılması şartı aranmaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri anılan Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve “Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu,  kar dağıtım tablosu ve Bilgilendirme Dokümanı ile işbu Davet Metni ilgili diğer tüm belgeler Genel Kurul Toplantısı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez adresinde, Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilecek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve MKK'nın EGKS portalında Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul ilanı ile birlikte kamuya duyurulması gereken bilgiler, ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Bilgilendirme Dokümanı içerisinde Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu’nun 420 nci maddesi uyarınca azlık tarafından 27.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sunulan görüşler hakkında Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde 09.05.2018 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’nun 420 nci maddesi çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Sayın Pay Sahiplerimizin yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.