COMPANY PROFILE

Notice on the Protection and Processing of Personal Information
Notice on the Protection and Processing of Personal Information

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş. olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve saklanması faaliyetleri esnasında gizliliğinizi korumak için azami ölçüde güvenlik tedbirlerini aldığımızı belirtir ve sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu :

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“TSKB GYO veya Kurum”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında ve aşağıda belirtilen çerçevede toplamakta ve işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları :

Kişisel verileriniz  kural olarak açık rıza ile ya da  açık rıza olmaksızın aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı şekilde ve amacın gerçekleşmesini temin edecek ölçüde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen işleme şartlarına dayanarak işlemekteyiz.

KVKK md 5/2-(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülen hallerde aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında

 • Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer  resmi, idari otoritelerce kanunen öngörülen saklama,bilgilendirme, rapor düzenleme ve denetim yükümlülüklerimizin ifası,
 • Sair kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

KVKK md 5/2-(c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,

 • Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,
 •  İnternet sitesi üzerindeki başvuru formu ile yapılan iş başvurusuna ilişkin olarak İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • Şirketimizin ve şirketimizle sözleşme ilişkisi içerisinde  olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması

KVKK md 5/2-(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında,

 • Vergi Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tebliği, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun  gibi şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan  yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, gayrimenkul ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Kanuna ve sözleşmelere aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi,

KVKK md 5/2-(e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Şirketimizle   iletişime geçmek isteyen üçüncü kişilerin, şirketimiz çalışanlarıyla gerçekleştirdikleri konuşmalar, yazışmalar kapsamında yer alabilecek ad, soyad, telefon numarası ve e-posta içeriğindeki diğer çeşitli kişisel verileri, Şirketimize posta veya e-posta ile gerçekleştirilen çeşitli başvuru, şikâyet, talep ve istekler içeriğindeki kişisel veriler; karşı tarafla iletişim kurulabilmesi, ilgili yazışmanın amacının yerine getirilebilmesi,
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi,soruların cevaplanması ve haklarınızın korunması amacıyla,

KVKK md 5/2-(f) bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Şirketimiz  genel müdürlüğünün ziyaret edilmesi durumlarında yerleşkenin  güvenliğinin temini,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz faaliyetlerinin Şirketimiz prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,

Kişisel Verilerin Aktarımı ve Amacı :

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel veri aktarımını düzenleyen 8. ve 9. maddelerine uygun bir şekilde, belirtilen aktarma amacı ile sınırlı ve amacı yerine getirecek ölçüde, yalnızca aşağıda sayılan kurum, kuruluş, mercii ve kişilere aktarılmaktadır.

a) Sermaye Piyasası Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile bunların ikincil mevzuatında düzenlenen yasal mevzuat çerçevesinde bilgi verme ve denetim yükümlülüklerimizi  yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili olan Sosyal Güvenlik Kurumu, Noterlikler, Ticaret Odaları, Tapu Genel Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Eğitim Kuruluşu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Mahkemeler, İcra Daireleri gibi kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşlar ve bağımsız denetim şirketleri ile,

b) Yürürlükteki Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca konsolide denetim faaliyetleri kapsamında yasal mevzuat çerçevesinde bilgi verme ve denetim yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla ana ortaklık Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş, ve T. İş Bankası A.Ş. ve görevlendirdiği müfettişleri ile,

c) Şirketimizin faaliyetlerini yerine getirebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla şirket   faaliyetlerine ek veya destek olarak üçüncü kişilerden temin ettiğimiz hizmet ve servislerin ifası için  işbirliği yapılan danışmanlar ve destek hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişiler,iş ortaklarımıza, tedarikçi gerçek veya tüzel kişi firmaları ve avukatlar ile,

d) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile şirketimizin  meşru menfaatlerini temin etmek amacıyla  iş ortaklarımıza,ortaklarımıza, hissedarlarımıza ayrıca   ve ödemeler ve diğer finansal işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için  finansal kuruluşlara,

e) Adli ve/veya idari mercilerce öngörülen ve Kurumumuzun  yerine getirmesi zorunlu olan hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için mahkemeler, cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri ile,

f) Açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişiler ile,

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, aktarılan üçüncü kişiler tarafından KVKK’ya uygun olmak kaydı ile kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

TSKB GYO olarak; bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle, şirketimiz genel müdürlüğünde ya da dışarıda yapılan sözlü veya yüz yüze görüşme, sözleşme kurulma aşaması  ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verileri toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz şirketimiz çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, kurumsal internet sitemiz üzerinden yapılan başvurular, telefon numaralarımızın aranması,  SMS kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletişime geçen üçüncü kişilerin  ad, soyad, telefon numarası, cv ve e-posta içeriğindeki diğer çeşitli kişisel verileri ile şirketimizin sizler ile iletişime geçmek suretiyle sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte  olup  şirketimizce  tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemlerle her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

b) Tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması, edimlerimizin ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

c) Kurumumuzun sözleşmeden ve yasal mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle,

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

e) Temel hak ve özgürlüklerinize  zarar vermemek kaydı ile Kurumumuzun meşru menfaatlerimizin temin edilmesi,

Şeklindeki hukuki sebepler ile toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahibi gerçek kişi olarak;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve diğer kanunlara uygun olarak işlenen kişisel verilerinizin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurularınızı 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5/2 maddesinde belirtilen usule uygun olmak kaydı ile;

gerçekleştirebilirsiniz.

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş.

Ömer Avni Mah.  Karun Çıkmazı Sk.  No:2 34427 Beyoğlu/İstanbul

Tel    : +90(212) 334 50 20

Fax   : +90 (212) 334 50 27

Mail : kvkbasvurugyo@tskb.com.tr

 

Please click the link for The Data Protection Act PDF Document

Please click the link for TSKB Real Estate Investment Trust Request for Disclosure of Personel Information PDF Document