CORPORATE GOVERNANCE

General Assembly
Articles Of Directors
Dividend Policy
Dividend Policy

DIVIDEND POLICY OF
TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

A. Amaç ve Kapsam

Bu politikanın amacı, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (TSKB GYO) geçmiş performansının yanı sıra gelecekle ilgili plan ve beklentileri ile strateji, hedef ve vizyonuna ilişkin olarak, pay sahiplerinin, yatırımcıların ve menfaat sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) ve Tebliğleri , Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve hisse senetlerimizin işlem görülmekte olduğu Borsa İstanbul (BİST) Mevzuatı  ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler uyarınca, zamanında, tam, doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen ve "ticari sır" özelliği taşımayan faaliyete ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

B. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

TSKB GYO tarafından bilgilendirme politikası kapsamında aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılır:

 • Özel Durum Açıklamaları
 • Periyodik olarak Borsa İstanbul’a iletilen Mali Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu
 • Faaliyet Raporları
 • Kurumsal web-sitesi (www.tskbgyo.com.tr)
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu
 • Yatırımcı ve Analist Toplantıları
 • Basın bültenleri
 • Basın toplantıları
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

 

C. İçsel Bilgi

İçsel bilgi, Şirket tarafından ihraç edilmiş  sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek  somut bir olaya ilişkin, rasyonel bir yatırımcının yatırım kararını alırken anlamlı kabul edebileceği, kamuya açıklanmamış durumlarla ilgili, sermaye piyasası araçlarının alım satımında kullanılması durumunda kullanıcısına bu bilgiden haberi olmayan diğer yatırımcılara nazaran avantaj sağlayabilecek, kamuya açıklandığı takdirde söz konusu sermaye piyasası aracının değerinde veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki yaratabilecek bilgilerdir.


İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Genel ilke olarak, Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.


Şirket veya şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, iş akdi ile veya başka şekilde kendilerine bağlı çalışan ve içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bir listesini SPK'nın "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde hazırlar. İçsel bilgilere erişimi olanların listesinin, değişen proje ve konular kapsamında sürekli güncel tutulması esastır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur. Listede yer alan kişilerin içsel bilginin korunması konusunda yazılı olarak bilgilendirilmesi esastır.


D. Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması

Özel Durumlar Tebliği’nde geleceğe yönelik değerlendirmeler, “geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler” şeklinde tanımlanmaktadır. Söz konusu değerlendirmelerin basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, duyurunun eş zamanlı olarak KAP aracılığıyla da açıklanması gerekmektedir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında da kamuya açıklama yapılmaktadır.

Geleceğe yönelik beklentiler, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Genel Müdürlüğün yazılı onayı ile kamuya açıklanmaktadır.

E. Pay Sahipleri İle İletişim ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
 
Şirkete yönelik olarak gelen her tür bilgi talebi , ticari sır  niteliğinde olup olmadığı ve SPK Kurulu'nun Özel Durumlar (II-15.1) Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek

 • Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri
 • Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve üyeleri,
 • Genel Müdür,
 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü

tarafından yazılı, elektronik ortamda veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne  yönlendirirler.


F. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Özel Durumlar Tebliği’nde tanımlanan idari Sorumluluğu bulunan kişiler Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Bölüm Müdürlerinden oluşmaktadır. Bu kişiler, aynı zamanda “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”nde de yer almaktadır.

G. Yetki ve Sorumluluk

TSKB GYO, Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş olup; Politikanın izlenmesi, gözetilmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu  Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür. Sözkonusu Bölümün yetkilileri Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını ifa ederler.

H. Yürürlük

22.03.2010 tarih ve 102 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Şirketin halka arzıyla birlikte yürürlüğe giren Bilgilendirme Politikası, 28.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcut haliyle güncellenmiştir.