CORPORATE GOVERNANCE

Donate and Help Policy
Donate and Help Policy

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bu Politika'nın amacı, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("TSKB GYO" veya "Şirket") toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi, toplumsal ihtiyacı karşılaması, kamu yararı sağlaması ile faaliyetlerine katkıda bulunması amaçlarına yönelik olarak yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esas ve usullerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak belirlenmesidir.

2. Kapsam

Bu Politika, Şirket'in tanımlanan nitelikte olmak üzere yapabileceği bağış ve yardımların tümünü kapsar.  

3. Tanımlar

Bağış ve yardım, Şirket tarafından belirlenen amaçlarla, bir karşılığı olmadan ya da hesaplanabilir bir karşılığı olmayan ancak Şirket'in ve/veya toplumun sağlayacağı öngörülebilir yararlar gözetilerek gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere yapılacak transferleri ifade eder.

4. Bağış ve Yardım Esasları

Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal sorumluluk kapsamında; eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri sosyal konularda bağış ve yardım yapabilir.

Şirket, tüm bağış ve yardımlarını; misyon, politikaları ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Şirket, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara nakdi ya da ayni şekilde bağış ve yardımda bulunabilir.

Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımların yapılması esas olup, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınamayacak bağış ve yardımların tutarı, yıllık bağış ve yardım tutarının yarısından fazla olamaz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve belirlenen üst sınırı aşan miktarda bağış ve yardım yapılamaz. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesi uyarınca, yapılan bağışlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez ve dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Ayrıca, Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. sayılı ilkesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda; Şirket'in her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak menfaat sahiplerinin ve ortaklarının bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Bağış ve Yardım Politikasının uygulama esasları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bağış Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.

5. Yürürlük

Bağış ve Yardım Politikası, Yönetim Kurulu'nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.