INVESTOR RELATIONS

Agenda of the General Assembly
Agenda of the General Assembly

25.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2- Şirketin 2012 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

5- Denetçilerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

6- 2012 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

7- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması,

8- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi,

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücretler, ikramiye ve prim konusunda karar alınması,

10- Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi,

11- Şirket Esas Sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Genel Kurul'un onayına sunulması,

12- Şirket'in yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

13- Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

14- Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin onaya sunulması,

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

16- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ‘nin 1.3.7 maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17- Dilek ve temenniler.