INVESTOR RELATIONS

Agenda of the General Assembly
Agenda of the General Assembly

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30/03/2012 tarihinde saat 15:00'te Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

 • Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
 • Şirketin 2011 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
 • Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
 • Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
 • Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yeni Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin 4.6.2. maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar alınması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
 • Şirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,
 • Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 27. Maddesinin, Tadil Metninde yer alan şekilde tadil edilmesi,
 • Dilekler ve öneriler.