INVESTOR RELATIONS

Agenda of the Genneral Assembly
Agenda of the Genneral Assembly

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Şirket Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2. Şirket'in 2014 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. Şirket'in 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5. 2014 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,

8. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

9. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

10. Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Dilek ve temenniler.