INVESTOR RELATIONS

Invitation to the General Assembly
Invitation to the General Assembly

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu’ndan
Olağan Genel Kurul Davetidir

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 11:00’da Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri’nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. (*)

Pay Sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmeleri ve oy kullanabilmeleri için paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz, toplantıya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin geçerli kimliklerini ibrazı yeterli olacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin; EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nezdinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca toplantıya EGKS üzerinden katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda katılamayacak Pay Sahiplerimiz ise, kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde, vekaletnamelerini ekli forma göre hazırlamaları veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin internet sitesi www.tskbgyo.com.tr'den temin ederek Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibi ortağın noter onaylı imza şirkülerini vekaletname formu ile birlikte Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS’den vekil tayini durumunda Ek-2’deki formun kullanılması şartı aranmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kayden izlenen payları tevdi edecek olan Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri Yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri ve tüm bağımsız denetleme raporları, diğer tüm belgeler toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz merkez adresinde ve Şirketimizin www.tskbgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Ek.1-Gündem
Ek.2-Vekaletname

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu